Primerjava 

Izberite do 5 občin:
(izbirate s pritisnjeno tipko CTRL) Leto:  
Kazalnik Enota
Pridružene občine na lokalni semafor podnebnih aktivnosti
Cilj zmanjševanja emisij CO2 do leta 2020 in v Konvenciji županovCIlj do 2020 - DA
Cilj zmanjševanja emisij CO2 do leta 2030 in v Konvenciji županovCIlj do 2030 - DA
Gospodinjstva
Vrednost spodbujenih investicij v URE in OVE v gospodinjstvih na prebivalcaEUR/prebivalca
Izplačane spodbude v URE in OVE v gospodinjstvih na prebivalcaEUR/prebivalca
Število gospodinjstev v programu za zmanjševanje energetske revščine
Osnovni kazalci za javne stavbe
Delež površine javnih stavb, ki so energetsko prenovljene*%
Delež javnih stavb z energetskim knjigovodstvom*%
Površina energetsko prenovljenih javnih stavb v okviru energetskega pogodbeništva*m2
Energetska prenova javnih stavb brez spodbud
Skupna površina energetsko prenovljenih stavb brez spodbud*m2
Doseženi prihranki energije z energetsko prenovo stavb brez spodbud*kWh/leto
Zmanjšanje emisij CO2 z energetsko prenovo stavb brez spodbud*tCO2/leto
Energetska prenova javnih stavb s spodbudami
Skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih stavb s spodbudamim2
Doseženi prihranki energije z energetsko prenovo stavb s spodbudamikWh/leto/(m2 en.pren. stavb)
Skupna ogrevana površina energetskih prenov stavb v izvedbi s spodbudamim2
Zmanjšanje emisij CO2 z energetsko prenovo stavb s spodbudamitCO2/leto/(m2 en.pren. stavb)
Finančni vzvodEUR/EUR
Prometna infrastruktura
Dolžina kolesarskih potim/prebivalca
Gostota cestnega omrežjakm/km2
Osebni avtomobili
Število registriranih osebnih vozil na 1.000 prebivalcevštevilo/1.000 prebivalcev
Emisije CO2 osebnih vozilgCO2/km
Alternativna goriva
Delež električnih vozil
Število polnilnic*
Delež električnih vozil v prvič registriranih vozilih%
Mestni javni promet
Število registriranih vozil za javni prevoz potnikov
Kmetijstvo
Delež kmetijskih zemljišč v uporabi %
Delež zemljišč z ekološkim kmetovanjem glede na kmetijska zemljišča v uporabi%
Gozdarstvo
Delež gozda%
Industrija
Normirana raba energije v industriji na zaposlenega v občinirazred
Delež obnovljivih virov energije v rabi energije v industriji%
Odpadki
Količina komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, na prebivalca kg/prebivalca
Delež ločeno zbranih frakcij odpadkov%
Električna energija iz obnovljivih virov energije skupaj
Proizvodnja električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalcakWh/prebivalca
Stroški proizvodnje električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalcaEUR/prebivalca
Skupna moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalcakW/prebivalca
Sončne elektrarne
Število sončnih elektrarn v podpornih shemi
Skupna moč sončnih elektrarn v podpornih shemiMW
Skupna proizvodnja sončnih elektrarn v podpornih shemiMWh/leto
Hidroelektrarne
Število hidroelektrarn v podpornih shemi
Skupna moč hidroelektrarn v podpornih shemiMW
Skupna proizvodnja hidroelektrarn v podpornih shemiMWh/leto
Vetrne elektrarne
Število vetrnih elektrarn v podpornih shemi
Skupna moč vetrnih elektrarn v podpornih shemiMW
Skupna proizvodnja vetrnih elektrarn v podpornih shemiMWh/leto
Biomasa
Število biomasnih naprav v podpornih shemi
Skupna moč biomasnih naprav v podpornih shemiMW
Skupna proizvodnja biomasnih naprav v podpornih shemiMWh/leto
Bioplin
Število bioplinskih naprav v podpornih shemi
Skupna moč bioplinskih naprav v podpornih shemiMW
Skupna proizvodnja bioplinskih naprav v podpornih shemiMWh/leto
Daljinsko ogrevanje
Število priključenih uporabnikov na prebivalca
Moč sistema daljinskega ogrevanjaMW
Delež OVE v proizvodnji energije v sistemu daljinskega ogrevanja%