Daljinsko ogrevanje

Število priključenih uporabnikov – gospodinjstva, poslovni ter industrijski odjemalci

Kazalec opredeljuje število priključenih uporabnikov iz gospodinjstev, poslovnih odjemalcev ter industrije, ki se oskrbujejo z energijo iz daljinskega ogrevanja.

Metodološki list

Gospodinjstva

Poslovni odjemalci

Industrijski odjemalci

 


Moč sistema daljinskega ogrevanja

Kazalec prikazuje skupno moč naprav za proizvodnjo toplote v sistemu daljinskega ogrevanja, ki oskrbuje stavbe s toploto za ogrevanje in/ali pripravo sanitarne tople vode, na ravni celotne občine.

Metodološki list

Enota: MW

 

 

 

Proizvodnja toplote v sistemih daljinskega ogrevanja

Kazalec prikazuje skupno proizvodnjo toplote, ki je predana gospodinjskim, poslovnim in industrijskim odjemalcem na ravni celotne občine.

Metodološki list

Enota: GWh

 

 

 


Prevladujoč energent v proizvodnji energije v sistemu daljinskega ogrevanja

Kazalec prikazuje delež obnovljivih virov energije (OVE) v energiji, ki se porablja za proizvodnjo daljinske toplote. Med OVE se šteje izraba sončne energije, biomase (les, bioplin, biogoriva) in obnovljivih frakcij odpadkov, geotermalne, vodne in vetrne energije.

Metodološki list

Legenda:

0 Brez 7 Lesni peleti
1 Biorazgradljivi odpadki 8 Lesni sekanci
2 Črni premog 9 Lignit
3 Električna energija 10 Rjavi premog
4 Geotermalna energija 11 Toplota vroče vode
5 Kurilno olje 12 Utekočinjeni naftni plin
6 Lesna biomasa – mešano 13 Zemeljski plin

 

 

Delež OVE v proizvodnji energije v sistemu daljinskega ogrevanja

Kazalec prikazuje delež obnovljivih virov energije (OVE) v energiji, ki se porablja za proizvodnjo daljinske toplote. Med OVE se šteje izraba sončne energije, biomase (les, bioplin, biogoriva) in obnovljivih frakcij odpadkov, geotermalne, vodne in vetrne energije.

Metodološki list

Enota: %