Odpadki

Količina komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, na prebivalca

Kazalec količina komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, na prebivalca opisuje, koliko komunalnih odpadkov se letno zbere z javnim odvozom na prebivalca v posamezni občini. Komunalni odpadki so pri tem definirani kot gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja, vključno z ločeno zbranimi frakcijami kot so papir in karton, steklo, biorazgradljivi kuhinjski odpadki in podobno.

Preprečevanje nastanka odpadkov je ena od prednostnih usmeritev na področju ravnanja z odpadki. Manj nastalih odpadkov pomeni tako manj recikliranja kot tudi odlaganja odpadkov na deponije, kar oboje zmanjšuje vplive ravnanja z odpadki na podnebje. Ob zagotavljanju ustreznega javnega odvoza komunalnih odpadkov in preprečevanju nastanka divjih odlagališč, s čimer se ohranja ali še povečuje delež zbranih odpadkov v nastalih, pomeni manjša količina nastalih komunalnih odpadkov tudi manjšo količino komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, in s tem manjši vpliv na podnebje.

Metodološki list

Enota: kg/prebivalca

 

 


Delež ločeno zbranih frakcij odpadkov

Kazalec delež ločeno zbranih frakcij opisuje, kakšen del vseh komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, v posamezni občini predstavljajo ločeno zbrane frakcije odpadkov. Ločeno zbrane frakcije so pri tem odpadki iz skupin embalaža, ločeno zbrane frakcije, odpadki iz vrtov in parkov ter vse skupine drugih komunalnih odpadkov z izjemo mešanih komunalnih odpadkov.

Pri odlaganju odpadkov na deponije se sprošča odlagališčni plin. Največji delež tega plina predstavlja metan, ki sodi med toplogredne pline in prispeva k segrevanju ozračja. Z večanjem deleža ločeno zbranih frakcij odpadkov se povečuje količina odpadkov, ki gredo v recikliranje, manjša pa se količina odpadkov, odloženih na deponije, in s tem tudi količina v ozračje sproščenega metana, kar prispeva k zmanjševanju vpliva na podnebje.

Metodološki list

Enota: %