Osnovni kazalniki

Lokalni energetski koncept

Kazalec omogoča pregled izpolnjevanja zakonskih obvez lokalne skupnosti, ki ga opredeljuje 29. člen Energetskega zakona EZ-1. Na osnovi Lokalnega energetskega koncepta se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

Z LEK se celovito ocenijo možnosti ter predlagajo rešitve pri načrtovanju strategije občinske energetske politike v prihodnosti, s čimer se prispeva k dvigu energijske učinkovitosti vseh subjektov v občini in omogoči večji energijski in ekonomski izkoristek. Pri tem se upošteva dolgoročni razvoj občine na različnih področjih in obstoječe energetske kapacitete. Poleg načrtov oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije ter uporabo obnovljivih virov energije. LEK občine je namenjen tudi povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov o OVE in URE in uvajanja novih energetskih rešitev. Izdelava LEK vpliva tudi na druga področja usmeritve razvoja občine od prostorskega načrtovanja, ki zagotavljala energijsko in distribucijsko učinkovitost do učinkovitega urbanega razvoja.

Kazalec prikazuje, ali ima lokalna skupnost sprejet Lokalni energetski koncept, kdaj ga je sprejela in omogoča dostop do dokumenta.

Kazalec je podan le za občine, ki do pridružene lokalnemu semaforju podnebnih aktivnosti.

Metodološki list

 


Celostna prometna strategija

Celostne prometne strategije predstavljajo nov način načrtovanja prometa v lokalnih skupnostih, s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. S tem dokumentom občina začrta zaporedje ukrepov na področju prometa, ki ji pomaga k izboljšavam, med drugimi k izboljšanju kakovosti zraka v mestu, zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in porabe energije, boljša mobilnost in dostopnost, prometna varnost in kakovost bivanja.

Kazalec prikazuje, ali je lokalna skupnost že sprejela Celostno prometno strategijo, kdaj jo je sprejela in omogoča dostop do dokumenta.

Kazalec je podan le za občine, ki so pridružene lokalnemu semaforju podnebnih aktivnosti.

Metodološki list

 


Cilj zmanjševanja emisij CO2 do leta 2020 in v Konvenciji županov

Prikazan je cilj, ki so si je občina zastavila za zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020 v okviru konvencije županov.

Konvencija županov je evropsko gibanje, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov z ukrepi energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije.

Za vsako občino podpisnico konvencije, je navedena tudi povezava do Akcijskega načrta za trajnostno energijo in drugih informacij o izvajanju konvencije v občini.

Metodološki list

 


Cilj zmanjševanja emisij CO2 do leta 2030 in v Konvenciji županov

Prikazan je cilj, ki so si je občina zastavila za zmanjšanja emisij CO2 do leta 2030 v okviru konvencije županov.

Konvencija županov je evropsko gibanje, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov z ukrepi energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije.

Za vsako občino podpisnico konvencije, je navedena tudi povezava do Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebje ter drugih informacij o izvajanju konvencije v občini.

Metodološki list