Občina 

Osnovni kazalniki

Lokalni energetski koncept

 

 


Celostno prometna strategija

 


Ostali kazalniki

Kazalnik Enota 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pridružene občine na lokalni semafor podnebnih aktivnosti
Cilj zmanjševanja emisij CO2 do leta 2020 in v Konvenciji županovCIlj do 2020 - DA
Cilj zmanjševanja emisij CO2 do leta 2030 in v Konvenciji županovCIlj do 2030 - DA
Gospodinjstva
Vrednost spodbujenih investicij v URE in OVE v gospodinjstvih na prebivalcaEUR/prebivalca
Izplačane spodbude v URE in OVE v gospodinjstvih na prebivalcaEUR/prebivalca
Število gospodinjstev v programu za zmanjševanje energetske revščine
Osnovni kazalci za javne stavbe
Delež površine javnih stavb, ki so energetsko prenovljene*%
Delež javnih stavb z energetskim knjigovodstvom*%
Površina energetsko prenovljenih javnih stavb v okviru energetskega pogodbeništva*m2
Energetska prenova javnih stavb brez spodbud
Skupna površina energetsko prenovljenih stavb brez spodbud*m2
Doseženi prihranki energije z energetsko prenovo stavb brez spodbud*kWh/leto
Zmanjšanje emisij CO2 z energetsko prenovo stavb brez spodbud*tCO2/leto
Energetska prenova javnih stavb s spodbudami
Skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih stavb s spodbudamim2
Doseženi prihranki energije z energetsko prenovo stavb s spodbudamikWh/leto/(m2 en.pren. stavb)
Skupna ogrevana površina energetskih prenov stavb v izvedbi s spodbudamim2
Zmanjšanje emisij CO2 z energetsko prenovo stavb s spodbudamitCO2/leto/(m2 en.pren. stavb)
Finančni vzvodEUR/EUR
Prometna infrastruktura
Dolžina kolesarskih potim/prebivalca
Gostota cestnega omrežjakm/km2
Osebni avtomobili
Število registriranih osebnih vozil na 1.000 prebivalcevštevilo/1.000 prebivalcev
Emisije CO2 osebnih vozilgCO2/km
Alternativna goriva
Delež električnih vozil
Število polnilnic*
Delež električnih vozil v prvič registriranih vozilih%
Mestni javni promet
Število registriranih vozil za javni prevoz potnikov
Kmetijstvo
Delež kmetijskih zemljišč v uporabi %
Delež zemljišč z ekološkim kmetovanjem glede na kmetijska zemljišča v uporabi%
Gozdarstvo
Delež gozda%
Industrija
Normirana raba energije v industriji na zaposlenega v občinirazred
Delež obnovljivih virov energije v rabi energije v industriji%
Odpadki
Količina komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, na prebivalca kg/prebivalca
Delež ločeno zbranih frakcij odpadkov%
Električna energija iz obnovljivih virov energije skupaj
Proizvodnja električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalcakWh/prebivalca
Stroški proizvodnje električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalcaEUR/prebivalca
Skupna moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v podporni shemi na prebivalcakW/prebivalca
Sončne elektrarne
Število sončnih elektrarn v podpornih shemi
Skupna moč sončnih elektrarn v podpornih shemiMW
Skupna proizvodnja sončnih elektrarn v podpornih shemiMWh/leto
Hidroelektrarne
Število hidroelektrarn v podpornih shemi
Skupna moč hidroelektrarn v podpornih shemiMW
Skupna proizvodnja hidroelektrarn v podpornih shemiMWh/leto
Vetrne elektrarne
Število vetrnih elektrarn v podpornih shemi
Skupna moč vetrnih elektrarn v podpornih shemiMW
Skupna proizvodnja vetrnih elektrarn v podpornih shemiMWh/leto
Biomasa
Število biomasnih naprav v podpornih shemi
Skupna moč biomasnih naprav v podpornih shemiMW
Skupna proizvodnja biomasnih naprav v podpornih shemiMWh/leto
Bioplin
Število bioplinskih naprav v podpornih shemi
Skupna moč bioplinskih naprav v podpornih shemiMW
Skupna proizvodnja bioplinskih naprav v podpornih shemiMWh/leto
Daljinsko ogrevanje
Število priključenih uporabnikov na prebivalca
Moč sistema daljinskega ogrevanjaMW
Delež OVE v proizvodnji energije v sistemu daljinskega ogrevanja%